Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2019

sprzecznosc
11:17
sprzecznosc
11:13
2001 de37 500
Teatime
11:12
1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous viawakemeupx wakemeupx
sprzecznosc
11:12
2037 a16d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
sprzecznosc
11:12
Reposted frombluuu bluuu viawakemeupx wakemeupx
sprzecznosc
11:10
Reposted frombluuu bluuu viawakemeupx wakemeupx
sprzecznosc
11:10
6688 92df
Reposted fromaletodelio aletodelio viawakemeupx wakemeupx
sprzecznosc
11:10
3469 0d0e 500
sprzecznosc
11:05
sprzecznosc
11:05
sprzecznosc
10:59
Reposted frombluuu bluuu viahormeza hormeza
sprzecznosc
10:58
3602 bea2 500
Reposted fromslodziak slodziak viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
sprzecznosc
10:57
Reposted fromshakeme shakeme viafreeway freeway

January 30 2019

sprzecznosc
10:40
sprzecznosc
10:39
sprzecznosc
10:38
sprzecznosc
10:38
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialivhanna livhanna
sprzecznosc
10:37
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viawakemeupx wakemeupx
sprzecznosc
10:36
Reposted frombluuu bluuu viawakemeupx wakemeupx
sprzecznosc
10:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl