Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

sprzecznosc
12:31
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
12:23
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
sprzecznosc
12:20
5976 b3ff 500
Reposted fromrisky risky viafreeway freeway
sprzecznosc
12:20
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie. 
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
sprzecznosc
12:16
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
12:15
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
12:15
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
12:11
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
sprzecznosc
12:10
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
12:10
7904 0f9a 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viashakeme shakeme
sprzecznosc
12:10
7660 1277 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
sprzecznosc
12:10
2205 8dde 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
sprzecznosc
12:10
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viashakeme shakeme
sprzecznosc
12:10
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viashakeme shakeme
sprzecznosc
12:10
1681 b419 500
Reposted fromxawery xawery viashakeme shakeme
sprzecznosc
12:10
5335 2a9e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajulliett julliett
sprzecznosc
12:10
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viajulliett julliett
sprzecznosc
12:09
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viafreeway freeway
sprzecznosc
12:08
8151 0061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway

October 18 2019

sprzecznosc
14:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl