Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

sprzecznosc
14:23
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
sprzecznosc
14:22
8630 b4fb 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
sprzecznosc
14:19
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viafreeway freeway
sprzecznosc
14:12
sprzecznosc
14:08
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
14:05
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
sprzecznosc
14:03
4175 15cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
sprzecznosc
14:03
4169 66bc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

October 10 2019

sprzecznosc
11:07
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viausmiechprosze usmiechprosze
sprzecznosc
10:10
sprzecznosc
10:08
sprzecznosc
10:06
3055 6c3c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
sprzecznosc
10:03
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
sprzecznosc
10:03
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
sprzecznosc
09:59
6807 ee23 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
sprzecznosc
09:55
4388 5b80
Reposted fromdailylife dailylife viasilkdreams silkdreams
sprzecznosc
09:54
6699 7c21 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
sprzecznosc
09:52
9838 524f
Reposted fromconchiglia conchiglia viairmelin irmelin
sprzecznosc
09:51

September 16 2019

sprzecznosc
14:24
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl